Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VISUAL CIRCLE B.V.

Artikel 1: Besloten Vennootschap

Visual Circle B.V. is een besloten vennootschap. Een lijst van vennoten wordt op verzoek toegezonden. Visual Circle B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, nr. 74442953.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die zakelijke opdrachtgevers aan Visual Circle B.V. verstrekken. Visual Circle B.V. zal hierna worden aangeduid als “Visual Circle”. 

2.2 Door het verstrekken van een opdracht aan Visual Circle verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3 Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk afgewezen.

2.4 Op alle door Visual Circle gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3: Opdrachten

3.1 Alle offertes door Visual Circle opgesteld zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

3.2 Een overeenkomst tot uitvoering van een opdracht komt pas tot stand nadat deze expliciet door Visual Circle is aanvaard.

3.3 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Visual Circle.

3.4 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Visual Circle zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen in de vorm van een aanvullende opdracht schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 4: Producten

4.1 Visual Circle behoudt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, het auteursrecht op alle geleverde producten. De opdrachtgever verwerft slechts het gebruiksrecht van het product.

4.2 Indien de opdrachtgever besluit zijn overeenkomst met Visual Circle te beëindigen, vervalt hiermee het gebruiksrecht van opdrachtgever op het gebruik van alle door Visual Circle geleverde producten.

4.3 Visual Circle verzorgt in opdracht van de opdrachtgever tegen vergoeding de domeinregistratie van domeinnamen bij de organisatie die met het registreren van domeinnamen belast is. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Visual Circle om de privacy van opdrachtgever te waarborgen.

Artikel 5: Contractduur en opzegtermijn

5.1 De verlenging van de registratie van domeinnamen en SSL-certificaten worden steeds voor de periode van een jaar in rekening gebracht. Deze kosten worden steeds voorafgaand aan de periode in rekening gebracht. 

5.2 Opzegging hiervan kan tot uiterlijk één kalendermaand voorafgaand aan de verlengingsdatum.

5.3 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de nakoming van haar betalingsverplichting behoudt Visual Circle zich het recht voor om de domeinregistratie niet te verlengen.

5.4 Een contract voor hosting wordt aangegaan voor de periode van één jaar. Hierna kan opdrachtgever het contract op elk moment beëindigen met een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

Artikel 6: Specifieke voorwaarden hosting

6.1 Visual Circle is een dienstverlener in de zin van 6:196c lid 4 Burgerlijk Wetboek.

6.2 Visual Circle is niet aansprakelijk voor de inhoud van de door anderen bij haar opgeslagen informatie.

6.3 Opdrachtgever zal geen informatie opslaan bij Visual Circle die in strijd is met het geldende Nederlandse recht. 

6.4 Visual Circle behoudt zich het recht voor om informatie geplaatst door opdrachtgever of door derden ontoegankelijk te maken op het moment dat bij haar twijfels ontstaan omtrent de rechtmatigheid van informatie. 

Artikel 7: Levering

7.1 Visual Circle zal al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is doen om de in de overeenkomst verwachte opleverdatum te behalen. Vertraging door het te laat aanleveren van data door de opdrachtgever of door meerwerk kan Visual Circle nooit worden aangerekend.

7.2 Het niet behalen van de overeengekomen opleverdatum geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting van de opdrachtgever om het product af te nemen onverlet. 

7.3 Visual Circle streeft naar een beschikbaarheid van haar producten en diensten van 99,7% van de tijd. 

7.4 Visual Circle is gerechtigd de levering van producten of diensten tijdelijk op te schorten voor het verrichten van noodzakelijk onderhoud en zal trachten opdrachtgever hiervan vooraf op de hoogte te stellen.

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden

8.1 Visual Circle hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

8.2 Indien opdrachtgever niet binnen de in art. 6.1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Visual Circle gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke handelsrente in rekening te brengen. In dit geval is Visual Circle tevens gerechtigd om alle gerechtelijke en niet-gerechtelijke incassokosten op opdrachtgever te verhalen.

8.3 Visual Circle heeft het recht om de website van opdrachtgever en/of webhosting ontoegankelijk te maken op het moment dat de opdrachtgever in gebreke blijft in de nakoming van haar betalingsverplichting tot het moment dat opdrachtgever alle nog openstaande vorderingen heeft voldaan.

Artikel 9: Garantie

9.1 Visual Circle zal zich als een goed dienstverlener inzetten om het overeengekomen product te leveren volgens de afspraken die in de overeenkomst van opdracht zijn gemaakt.

9.2 Mocht de opdrachtgever desondanks van mening zijn dat het geleverde product niet in overeenstemming is met de door haar verleende opdracht, dan dient zij dit binnen 14 dagen aan Visual Circle te melden. Na deze termijn kan geen beroep meer worden gedaan op garantie.

9.3 Visual Circle verleent uitsluitend garantie op de door haar zelf gemaakte producten, niet op producten die door derden zijn gemaakt.

9.4 Indien de klacht door Visual Circle gegrond wordt bevonden, is Visual Circle uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaken te herstellen, danwel te vervangen, danwel te crediteren, een en ander naar keuze van Visual Circle, zonder dat de opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Visual Circle kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade of indirecte schade door wie dan ook geleden, die voortvloeit of in verband staat met door ons geleverde producten of diensten, tenzij een een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.